وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نفت مکلف به عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان است
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از نمایندگان با جواد اوجی، وزیر نفت، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، بسیج
۲۱ خرداد ۱۴۰۱